Kiến Tạo Bất Động Sản Nhân Văn - bền vững

Tin tức

Chỉ đạo mới nhất của Lâm Đồng về việc tách thửa đất, hợp thửa đất

2405-2023
Ngày 23/5/2023, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký Công văn số 4464/UBND-ĐC1 về việc hợp thửa đất, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. 
 
Chỉ đạo mới nhất của Lâm Đồng về việc tách thửa đất, hợp thửa đất

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực toàn bộ Công văn số 4911/UBND – ĐC ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chấm dứt hiệu lực toàn bộ văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/03/2023 của UBND tỉnh về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì cùng các sở ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng (quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh) theo hướng:

Thứ nhất, xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa (chỉ những nội dung quy định của UBND cấp tỉnh phải ban hành).

Thứ hai, bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các Luật khác có liên quan).

Thứ ba, bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác có liên quan).

Ngoài ra còn có một số nội dung khác phù hợp theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc đề xuất điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ theo trình tự rút gọn, hoàn thành trong quý 2/2023.

Trong thời gian chờ sửa đổi quy định này, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hợp thửa đất, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ theo trình tự rút gọn, hoàn thành trong quý 2/2023.

 
 

Tin Liên Quan